ראוי להזכיר אמירה של חכמינו ז"ל האומרת בערך כך: " שכר פועלים ולא עמד עליהם – זרק את כספו" .

עיקר תפקידי המפקח באתר הינו לוודא שהביצוע תואם לתכנון ונעשה באיכות הראויה כמוגדר במפרטים ובמסמכי ההסכם של הקבלן עם המזמין. על פי רוב, ההסכמים בין הקבלן למזמין מגדירים סמכויות למפקח ונותנים בידיו כוח לא מבוטל מול הקבלן כנציגו של המזמין באתר. על מנת לממש את תפקידו כבקר האיכות הראשי בפרויקט, נותן המזמין למפקח סמכות לאשר חשבונות לקבלן, להנחות אותו בסמכות לשנות סדרי עבודה, להרחיק או להוסיף כוח אדם, לבצע מבדקים ולזמן מעבדות שדה, להפסיק את העבודה כאשר העבודה מבוצעת שלא כראוי ועוד.

על פי הסדר הנכון, "בקרת האיכות היומיומית Quality Control QC- " מבוצעת באחריות בקרי איכות מקצועיים מטעם הקבלן הראשי. הפיקוח מטעמנו מוגדר כ"אבטחת איכות" “Quality Assurance” , דהיינו דרגה אחת מעל, אחראי לוודא שבקרת האיכות מתנהלת על פי המוסכם או על פי נהלים שנקבעו מראש וכן ובעיקר שיש לה תוצאות חיוביות המביאות לרמת איכות ביצוע נדרשת. בקרת האיכות מלווה בדוחות מסודרים בפורמט קבוע ניתן לביקורת ולמעקב. אבטחת האיכות מתבטאת בעיקר בקביעת הנהלים ובניית מערכת המעקב והבקרה על בקרי האיכות עד לסגירת כל הפערים, תיקון כל הרג'קטים ומוכנות למסירה.

במסגרת הפיקוח אמון המפקח מטעמנו לזמן במועדים המתאימים את המתכננים המקצועיים או את האדריכלים, ל"פיקוח עליון" על העבודות. זימון כזה נעשה לרוב במעבר משלב הקמה אחד למשנהו, כאשר יש לאשר דגמים או קטעי עבודה אופייניים, או עם התעורר בעיות ביצוע. הפיקוח העליון מלווה לרוב בנציג של המזמין בתחום המדובר.

הפיקוח אינו מתבצע רק באתר העבודות. הוא מחויב להתבצע בכל מקום בו מיוצרים אלמנטים המגיעים לבניין, אצל ספקים או בבתי מלאכה. הביקור והבדיקות בבתי מלאכה המייצרים ציוד או אלמנטים עבור ההקמה, יערך תמיד בהתראה מראש ומחייב הכנה של האמצעים הנדרשים לבדיקת האיכות של המוצר, כולל למשל הצבתו במיקום דומה למיקומו בבניין, בתנאי סביבה דומים, מימוש אמצעים להפעלתו, למדידת ביצועים וכד'. למשימות כאלו מצטרף לרוב המתכנן המקצועי ונציג של המזמין האמור לתחזק את הציוד.

בסיום תהליכי ההקמה על המפקח לוודא שהמתקנים והפרויקט כולו מוכנים למבחני ההפעלה ולמסירה למזמין – פרוט נוסף נמצא בפרק הבא.