הקמתם של רוב הפרויקטים אותם אנחנו מנהלים בנויה מספר נדבכים אופייניים כלהלן:

  • שלב הצעות המחיר ומסירת העבודה לקבלן ראשי ו\או למספר קבלנים מקצועיים.
  • שלב ההתארגנות באתר ועבודות ההכנה.
  • שלב הביסוס והשלד
  • שלבי עבודות הגמר והמערכות
  • שלבי הבדיקה, הפעלה, הרצה, הסמכה וולידציה, עד למסירה למזמין.

משימות הניהול בשלבי ההקמה מותאמות תמיד לשיטת ההתקשרות עם הקבלן המבצע ולרמת המעורבות של המזמין או שליחיו בהקמת הפרויקט. להלן כמה דוגמאות:

  1. בפרויקטים בעלי אופי קונבנציונאלי, דהיינו לאחר מכרז קבלן ראשי מבוסס כתב כמויות ותכנון מפורט לביצוע, ניהול ההקמה מוטל ברובו על הקבלן הראשי ולכן משימות הניהול מטעמנו מתמקדות באבטחת האיכות, בקרת לוח הזמנים, בקרה תקציבית, דיווחי התקדמות למזמין וכן ניהול שינויים ותוספות שיזם המזמין, בדיקת חישובים ואישור חשבונות של הקבלן, שילוב גורמים מקצועיים של המזמין בשלבי ההקמה (כדוגמת צוותי תקשוב ובקרה או מתקיני ציוד ייצור או ציוד ייחודי אחר) וניהול כל תהליכי הבחינה והמסירה של הפרויקט למפעיליו, למשתמשים ולאנשי התחזוקה של המזמין.
  2. בפרויקטים בעלי אופי של "תכנון-ביצוע" פאושלי, מתווספות משימות נוספות שעיקרן ניהול ובקרה על שלבי התכנון המוטלים על הקבלן במסגרת לוחות הזמנים, כולל הפעלת המהנדסים שלנו לבקרת התכן ולאישורו וכן ניהול מאמץ טכנולוגי מול המזמין לאישור הנ"ל היות ומאמץ זה לא הושלם בשלב התכנון המוקדם.
  3. בפרויקטים בעלי אופי של "ניהול הקמה Construction Management " בהם ההקמה מתבצעת על ידי מספר קבלנים מקצועיים באתר הפרויקט, כולם בהתקשרות עם המזמין, למשימות שלנו מתווסף רכיב כבד של ניהול האתר וכל פעולות התאום המקצועי והניהולי בין הקבלנים הרבים. בפרויקטים מורכבים מצאנו את עצמנו מנהלים 30 ויותר קבלנים וספקים. במצב זה נדרש צוות שונה מן הקונבנציונאלי והמשימות מורכבות בהרבה.

כאן המקום לציין שאנו מנוסים בין היתר גם בפרויקטים בעלי אופי של נתר"ה – ניהול תכנון, רכש והקמה – בהם כל הפעולות ההנדסיות, כולל פעולות הרכש, מנוהלות באחריותנו ועל ידי צוותים שלנו.

לפרוט נושא בקרת האיכות והפיקוח על הבניה באתרים ראו בפרק הבא.